Financovanie

Financovanie

INFORMÁCIE OHĽADOM FINANCOVANIA VAMI VYBRANÝCH MOTOCYKLOV CEZ NÁŠ KONTAKT

FINANČNÝ LÍZING

Finančný leasing je obstaranie predmetu na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy. Cena, za ktorú prechádza vlastnícke právo na zákazníka, je súčasťou celkovej sumy dohodnutých platieb.

Pri finančnom leasingu musia byť dodržané dve podmienky:

 • vlastnícke právo prechádza bez zbytočného odkladu po skončení nájmu na zákazníka
 • doba trvania nájmu je najmenej 60% doby odpisovania stanovenej zákonom pre jednotlivé odpisové skupiny

Právnym vlastníkom prenajatého majetku je počas trvania zmluvy leasingová spoločnosť. Zákazník platí na začiatku spracovateľský poplatok a počas doby trvania zmluvy 1. zvýšenú splátku nájomného, mesačné/kvartálne splátky nájomného a poplatok za prevod vlastníctva. Jednotlivé leasingové splátky obsahujú istinu, úrok, DPH a poistné.

SPOTREBNÝ ÚVER

Spotrebný úver je účelové poskytnutie prostriedkov zákazníkovi a účelom je financovanie konkrétneho predmetu. Zákazník je vlastníkom financovaného predmetu od dňa zaplatenia kúpnej ceny dodávateľovi a prevzatia financovaného predmetu.


Na zabezpečenie pohľadávok uzatvorí ČSOB Leasing, a.s zároveň so zákazníkom štandardne minimálne zmluvu o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva k financovanému predmetu. Na základe nej sa prevádza vlastníctvo k predmetu momentom jeho prevzatia zákazníkom späť na ČSOB Leasing, a.s , čím nie je umožnené zákazníkovi ako vlastníkovi predmetu nakladať s predmetom. Zákazník platí na začiatku poplatok za uzatvorenie zmluvy a počas doby trvania zmluvy splátky úveru. Jednotlivé splátky obsahujú hodnotu úveru, úrok a poistné.

PREDAJ NA SPLÁTKY

Splátkový predaj je kúpa predmetu na základe kúpnej zmluvy s postupným splácaním záväzku zákazníka. Vlastníctvo k predmetu prechádza na zákazníka dňom jeho prevzatia.


Na zabezpečenie pohľadávok uzatvorí ČSOB Leasing, a.s so zákazníkom zmluvu o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva. Na základe nej sa prevádza vlastníctvo k predmetu momentom jeho prevzatia zákazníkom od dodávateľa späť na ČSOB Leasing, a.s , čím nie je umožnené zákazníkovi ako vlastníkovi predmetu nakladať s predmetom. Zákazník platí na začiatku spracovateľský poplatok, počas doby trvania zmluvy, 1. zvýšenú splátku, zostatok kúpnej ceny, rozpísaný do splátok a poistné. Jednotlivé splátky obsahujú pomernú hodnotu kúpnej ceny.

DOKLADY POTREBNÉ K FINANCOVANIU

Právnická osoba

 • občiansky preukaz splnomocnenej osoby
 • iný doklad totožnosti splnomocnenej osoby (vodičský preukaz, cestovný pas, rodný list)
 • výpis z obchodného registra (nie starší ako 3 mesiace)
 • osvedčenie IČ DPH
 • súvaha na originálnom tlačive
 • výkaz ziskov a strát na originálnom tlačive
 • daňové priznanie potvrdené DÚ, prípadne potvrdenie o podaní daňového priznania
 • aktuálny výpis z bankového účtu

Fyzická osoba – podnikateľ

 • občiansky preukaz splnomocnenej osoby
 • iný doklad totožnosti splnomocnenej osoby (vodičský preukaz, cestovný pas, rodný list)
 • živnostenský list alebo iný rovnocenný dokument, umožňujúci vykonávať podnikateľskú činnosť
 • osvedčenie IČ DPH
 • výkaz o majetku a záväzkoch, resp. súvaha na originálnom tlačive
 • výkaz o príjmoch a výdavkoch, resp. výkaz ziskov a strát na originálnom tlačive
 • daňové priznanie potvrdené DÚ, prípadne potvrdenie o podaní daňového priznania
 • aktuálny výpis z bankového účtu

Fyzická osoba – nepodnikateľ

 • občiansky preukaz
 • iný doklad totožnosti (vodičský preukaz, cestovný pas, rodný list)
 • ďalšie doklady v závislosti od ceny a výšky akontácie:
 • čestné prehlásenie žiadateľa o čistom mesačnom prijme za posledných 6 mesiacov